لندینگ “صورتی_فکر_می‌کنیم” مای‌لیدی

  • نام شرکت: مای‌لیدی
  • خدمت اصلی ارائه شده: طراحی لندینگ پیج

هدف از طراحی صفحه فرود

این لندینگ ‌پیج برای رونمایی از کمپین آگاهی رسانی “صورتی_فکر_می‌کنیم” مای لیدی طراحی شده است.

درخواست طراحی لندینگ